Novinky

Daňové zákony 2014

27.11.2013 18:15

Poslanecká sněmovna dnes schválila zákonná opatření Senátu ČR, od 1.1.2014 tak vstoupí v účinnost novelizovaná ustanovení daňových zákonů a to ve značném rozsahu. Vedle nového občanského zákoníku se daňoví poradci musí postupně obeznámit i s dalšími samostatnými nebo doprovodnými předpisy.

Zákonná opatření Senátu

20.10.2013 16:42
Senát ČR přijal ve dnech 9. a 10. října 2013 zákonná opatření, na základě kterých se ve značné míře mění daňové zákony a to s účinností od 1.1.2014. Prezident ČR již tato opatření podepsal, jejich účinnost však musí ještě zpětně potvrdit nová Poslanecká sněmovna a to na svém prvním jednání. Pokud by se tak nestalo, bylo by ohroženo fungování celého daňového systému a to z důvodu rozsahu změn, které zákonná opatření přinášejí, a to zejména v souvislostí s novým občanským zákoníkem.
 
 

Senát zablokoval daně v České republice

12.09.2013 17:00
Senát dnes odmítl přijmout doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku účinnému od 1.1.2014. Bez této doprovodné legislativy však nebude v právním řádu České republiky soukromé právo dostatečně provázáno s právem daňovým. Z tohoto důvodu se ocitají daňoví poplatníci v ČR (spolu s jejich daňovými poradci) ve značné nejistotě ohledně svých daňových povinností a budoucího vývoje legislativního procesu. V této souvislosti přinášíme informaci poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers a aktuální tiskovou zprávu Komory daňových poradců ČR.
 
INFORMACE PWC
Senát zablokoval daňové změny schválené Poslaneckou sněmovnou
-----------------------------------------------------------------------------
Senát dnes zamítl daňové změny související s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník), které ještě před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna. Senát nesouhlasil se všemi navrhovanými změnami a vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a tedy praktické nemožnosti navrhnout dílčí změny, se rozhodnul zablokovat přijetí celé novely. Celý legislativní proces proto musí začít znovu.
V současné době se nabízejí dvě možnosti, jak by bylo možné dosáhnout nutných legislativních změn tak, aby daňové zákony odpovídaly realitě nového občanského zákoníku.
Senát může na základě návrhu vlády přijmout zákonné opatření Senátu, které má sílu zákona. Zákonná opatření nahrazují zákony, a aby byla nadále platná, musí je nová Poslanecká sněmovna schválit na své první schůzi.
Druhou možností je počkat, až bude zvolena nová Poslanecká sněmovna, které vláda předloží návrh zákona k řádnému projednání.
V takovém případě by zákon s největší pravděpodobností nemusel být přijat do konce roku. Proto se zdá být pravděpodobnější varianta zákonného opatření Senátu.
 
TISKOVÁ ZPRÁVA KDP ČR
Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku
-----------------------------------------------------------------------------------
Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, pro občany i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů. Přesto, že Komora daňových poradců ČR k předloženým novelám měla již v průběhu legislativního procesu množství komplexních a zásadních připomínek, je v tuto chvíli nutné primárně vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak, než špatně. Je nutné si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. To rozhodně není možné kvalitně provést v řádu několika dní.
 
Dle názoru Komory daňových poradců ČR změny v oblasti daní musí projít důkladnou diskusí jak mezi politickými reprezentacemi, tak v odborné veřejnosti. Daně musí být poplatníkům srozumitelné a ze strany státu spravovatelné. Senát může ve věcech, které nesnesou odkladu, upravit tuto legislativu formou zákonného opatření. Tím však vylučuje z legislativního procesu veřejnost a zároveň vytváří prostor vládě navrhnout další změny, které již nebudou podléhat řádnému legislativnímu procesu a pravděpodobně by při standardním běhu připomínkového řízení, ať už z hlediska věcného nebo legislativního, neprošly. Navíc zákonné opatření podléhá následnému schválení novou sněmovnou, tedy bude platit pouze za předpokladu, že budoucí sněmovna se ztotožní s jeho zněním. Vytvoření takovéto kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Takováto právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy, a to může vést k absurdním zdaněním, a na druhé straně ke stejně absurdnímu nezdanění v řadě situací, které nelze díky rozsahu změn a krátkému časovému prostoru předem odhadnout. Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Lze tedy očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takovéto řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně, a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. 
 
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců.

Ošetřovné při povodních

04.06.2013 11:49

Rodiče dětí, které chodí do škol a školek uzavřených z důvodu povodně, mohou čerpat ošetřovné

Povodeň uzavřela některé školy a školky a rodiče se musejí postarat o svého potomka. Na tyto situace pamatuje zákon, rodiče mohou čerpat tzv. ošetřovné. V případě uzavření školského nebo dětského zařízení získá rodič pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě navštěvuje.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, jakou povodně bezpochyby jsou,“ říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vč. soboty a neděle), osamělí zaměstnanci mohou čerpat dávku až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne, kdy vznikne potřeba ošetřování. Zároveň však platí, že zaměstnanci musí vzniknout nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, kdy měl pracovat, jinak dávku přiznat nelze. Rodiče se mohou v průběhu ošetřování vystřídat, avšak pouze jednou.

Zaměstnanec doplní do tiskopisu, který mu vystaví provozovatel školy nebo školky, potřebné údaje a toto potvrzení pak předá zaměstnavateli. Tímto krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Potvrzení vystaví pověřená osoba školského nebo dětského zařízení bez zbytečného odkladu, kdy jí to provozní možnosti umožní.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Zdroj: ČSSZ

Důchodové spoření

29.05.2013 21:52

Druhý pilíř důchodové reformy - tedy důchodové spoření - znamená pro pojištěnce a pro jejich zaměstnavatele výrazný nárůst administrativní zátěže. Na stránkách Finanční správy byla dnes zveřejněna další informace k tomuto tématu. Informace je k dispozici ZDE.

Novela DPH 2013

04.01.2013 20:31

Finanční správa dnes zveřejnila na svých internetových stránkách informace ke změnám v oblasti DPH v souvislosti s novelami zákona o DPH účinnými od 1.1.2013. Jedná se pouze o přehled některých změn a je k dispozici zde

Daň z nemovitostí 2013

04.01.2013 12:13

Samotná změna struktury finančních orgánů od 1.1. 2013 nezakládá pro poplatníky daně z nemovitostí povinnost podat přiznání k této dani. Co se však zcela jistě změní, jsou čísla bankovních účtů, na která mají daňoví poplatnici platby daně z nemovitostí poukázat. Bližší informace např. zde.

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí zveřejněný Finanční správou pro rok 2013 je k dispozici zde.

Hezké léto

04.07.2012 20:23

Konec června znamená nejen závěr školního roku, ale také ukončení hlavní sezóny pro daňové poradce.

Děkujeme všem klientům za dosavadní důvěru a těšíme se na spolupráci nad dalšími poradenskými zakázkami. Všem přejeme hezké léto a příjemně prožité dny dovolených!

 

Kancelář v Děčíně

01.05.2012 00:00

Poradenskou činnost rozšiřujeme i na oblast Severních Čech. Těšíme se na spolupráci zejména s klienty v Děčíně, kde v současné době probíhá rekonstrukce prostor pro naši kancelář.

Mlčenlivost daňového poradce

01.02.2011 19:18

Nový daňový řád (účinnost od 1.1.2011) umožňuje ochránit písemnosti, ke kterým se vztahuje mlčenlivost daňového poradce, a to i před samotným finančním úřadem (§ 255 DŘ). Daňový poradce si může přizvat na pomoc proti finančnímu úřadu jiného daňového poradce z řad zástupců KDP ČR zapsaných do speciálního seznamu Komory.  Dovolujeme si oznámit, že naše kancelář byla do tohoto seznamu na základě úspěšně absolvovaného přijímacího řízení zapsána a může tak poskytnout ochranu svým kolegům - daňovým poradcům.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>