Senát zablokoval daně v České republice

12.09.2013 17:00
Senát dnes odmítl přijmout doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku účinnému od 1.1.2014. Bez této doprovodné legislativy však nebude v právním řádu České republiky soukromé právo dostatečně provázáno s právem daňovým. Z tohoto důvodu se ocitají daňoví poplatníci v ČR (spolu s jejich daňovými poradci) ve značné nejistotě ohledně svých daňových povinností a budoucího vývoje legislativního procesu. V této souvislosti přinášíme informaci poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers a aktuální tiskovou zprávu Komory daňových poradců ČR.
 
INFORMACE PWC
Senát zablokoval daňové změny schválené Poslaneckou sněmovnou
-----------------------------------------------------------------------------
Senát dnes zamítl daňové změny související s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník), které ještě před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna. Senát nesouhlasil se všemi navrhovanými změnami a vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a tedy praktické nemožnosti navrhnout dílčí změny, se rozhodnul zablokovat přijetí celé novely. Celý legislativní proces proto musí začít znovu.
V současné době se nabízejí dvě možnosti, jak by bylo možné dosáhnout nutných legislativních změn tak, aby daňové zákony odpovídaly realitě nového občanského zákoníku.
Senát může na základě návrhu vlády přijmout zákonné opatření Senátu, které má sílu zákona. Zákonná opatření nahrazují zákony, a aby byla nadále platná, musí je nová Poslanecká sněmovna schválit na své první schůzi.
Druhou možností je počkat, až bude zvolena nová Poslanecká sněmovna, které vláda předloží návrh zákona k řádnému projednání.
V takovém případě by zákon s největší pravděpodobností nemusel být přijat do konce roku. Proto se zdá být pravděpodobnější varianta zákonného opatření Senátu.
 
TISKOVÁ ZPRÁVA KDP ČR
Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku
-----------------------------------------------------------------------------------
Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, pro občany i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů. Přesto, že Komora daňových poradců ČR k předloženým novelám měla již v průběhu legislativního procesu množství komplexních a zásadních připomínek, je v tuto chvíli nutné primárně vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak, než špatně. Je nutné si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. To rozhodně není možné kvalitně provést v řádu několika dní.
 
Dle názoru Komory daňových poradců ČR změny v oblasti daní musí projít důkladnou diskusí jak mezi politickými reprezentacemi, tak v odborné veřejnosti. Daně musí být poplatníkům srozumitelné a ze strany státu spravovatelné. Senát může ve věcech, které nesnesou odkladu, upravit tuto legislativu formou zákonného opatření. Tím však vylučuje z legislativního procesu veřejnost a zároveň vytváří prostor vládě navrhnout další změny, které již nebudou podléhat řádnému legislativnímu procesu a pravděpodobně by při standardním běhu připomínkového řízení, ať už z hlediska věcného nebo legislativního, neprošly. Navíc zákonné opatření podléhá následnému schválení novou sněmovnou, tedy bude platit pouze za předpokladu, že budoucí sněmovna se ztotožní s jeho zněním. Vytvoření takovéto kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Takováto právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy, a to může vést k absurdním zdaněním, a na druhé straně ke stejně absurdnímu nezdanění v řadě situací, které nelze díky rozsahu změn a krátkému časovému prostoru předem odhadnout. Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Lze tedy očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takovéto řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně, a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. 
 
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců.