Novinky

Priority daňové politiky v EU

10.10.2014 10:50

Evropská konfederace daňových poradců (CFE) zveřejnila své priority v oblasti daňové politiky EU. Touto aktivitou adresovanou institucím EU se daňoví poradci jednoznačně staví nejen na stranu daňových subjektů (ochrana základních práv, rozumná míra úsilí nutného ke splnění daňových povinností), ale i celé Evropské unie (konkurenceschopnost EU). Celý materiál je k dispozici ZDE (anglicky, česky, německy).

Atlas daňových rájů

27.08.2014 15:00

Skvělý populárně naučný článek Juraje Draxlera o daňových rájích, o jejich historii, přednostech i nevýhodách uvěřejnil server Česká pozice. Dozvíte se zde mimo jiné i to, že daňové ráje jsou poměrně novou záležitostí (80. léta minulého století), avšak v některých jurisdikcích již ukončenou. Kypr je daňovým rájem pro "chudé" naopak v blízkém Švýcarsku lze sazbu daně z příjmů s úřadem sjednat. Článek je k dispozici ZDE.

Zájem o daňové poradce roste

28.04.2014 19:08

Narůstá zájem o odbornou pomoc v oblasti daní a poplatků. Podle serveru Podnikatel.cz je důvodem stále složitější legislativa. Celý článek k uvedenému tématu je k dispozici ZDE

Hlídejte si svůj finančák

03.04.2014 09:43

Pohlídejte si doměřování daní, ať nedopadnete jako Karel Gott, radí článek na webu Podnikatel.cz. Známý zpěvák žaluje stát kvůli neoprávněně doměřené dani a žádá 1,3 milionu korun odškodného. Celý článek je ZDE.

Zákony s vyznačením změn

09.12.2013 15:15

Dovolujeme si upozornit na velmi přehledně zpracovaná úplná znění zákonů (a to nejen daňových), která jsou zdarma dostupná na internetových stránkách ZakonyProLidi.cz

 

Oceňujeme zejména možnost zobrazit si zákony včetně vyznačených změn. Například zákon o daních z příjmů ve znění účinném k 1.1.2014 vypadá takto:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586/zneni-20140101

Daňové zákony 2014

27.11.2013 18:15

Poslanecká sněmovna dnes schválila zákonná opatření Senátu ČR, od 1.1.2014 tak vstoupí v účinnost novelizovaná ustanovení daňových zákonů a to ve značném rozsahu. Vedle nového občanského zákoníku se daňoví poradci musí postupně obeznámit i s dalšími samostatnými nebo doprovodnými předpisy.

Zákonná opatření Senátu

20.10.2013 16:42
Senát ČR přijal ve dnech 9. a 10. října 2013 zákonná opatření, na základě kterých se ve značné míře mění daňové zákony a to s účinností od 1.1.2014. Prezident ČR již tato opatření podepsal, jejich účinnost však musí ještě zpětně potvrdit nová Poslanecká sněmovna a to na svém prvním jednání. Pokud by se tak nestalo, bylo by ohroženo fungování celého daňového systému a to z důvodu rozsahu změn, které zákonná opatření přinášejí, a to zejména v souvislostí s novým občanským zákoníkem.
 
 

Senát zablokoval daně v České republice

12.09.2013 17:00
Senát dnes odmítl přijmout doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku účinnému od 1.1.2014. Bez této doprovodné legislativy však nebude v právním řádu České republiky soukromé právo dostatečně provázáno s právem daňovým. Z tohoto důvodu se ocitají daňoví poplatníci v ČR (spolu s jejich daňovými poradci) ve značné nejistotě ohledně svých daňových povinností a budoucího vývoje legislativního procesu. V této souvislosti přinášíme informaci poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers a aktuální tiskovou zprávu Komory daňových poradců ČR.
 
INFORMACE PWC
Senát zablokoval daňové změny schválené Poslaneckou sněmovnou
-----------------------------------------------------------------------------
Senát dnes zamítl daňové změny související s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník), které ještě před svým rozpuštěním schválila Poslanecká sněmovna. Senát nesouhlasil se všemi navrhovanými změnami a vzhledem k rozpuštění Poslanecké sněmovny, a tedy praktické nemožnosti navrhnout dílčí změny, se rozhodnul zablokovat přijetí celé novely. Celý legislativní proces proto musí začít znovu.
V současné době se nabízejí dvě možnosti, jak by bylo možné dosáhnout nutných legislativních změn tak, aby daňové zákony odpovídaly realitě nového občanského zákoníku.
Senát může na základě návrhu vlády přijmout zákonné opatření Senátu, které má sílu zákona. Zákonná opatření nahrazují zákony, a aby byla nadále platná, musí je nová Poslanecká sněmovna schválit na své první schůzi.
Druhou možností je počkat, až bude zvolena nová Poslanecká sněmovna, které vláda předloží návrh zákona k řádnému projednání.
V takovém případě by zákon s největší pravděpodobností nemusel být přijat do konce roku. Proto se zdá být pravděpodobnější varianta zákonného opatření Senátu.
 
TISKOVÁ ZPRÁVA KDP ČR
Senát zamítl doprovodné daňové zákony k novému občanskému zákoníku
-----------------------------------------------------------------------------------
Dnešní zamítnutí doprovodné daňové legislativy související s novým občanským zákoníkem platným k 1. 1. 2014 Senátem Parlamentu České republiky znamená významnou komplikaci jak pro podnikatele, pro občany i státní správu. Navrhovaná novela daňových zákonů obsahuje zcela zásadní rozsah změn. Jen u daně z příjmů jde o téměř devět set novelizačních bodů. Přesto, že Komora daňových poradců ČR k předloženým novelám měla již v průběhu legislativního procesu množství komplexních a zásadních připomínek, je v tuto chvíli nutné primárně vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak, než špatně. Je nutné si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. To rozhodně není možné kvalitně provést v řádu několika dní.
 
Dle názoru Komory daňových poradců ČR změny v oblasti daní musí projít důkladnou diskusí jak mezi politickými reprezentacemi, tak v odborné veřejnosti. Daně musí být poplatníkům srozumitelné a ze strany státu spravovatelné. Senát může ve věcech, které nesnesou odkladu, upravit tuto legislativu formou zákonného opatření. Tím však vylučuje z legislativního procesu veřejnost a zároveň vytváří prostor vládě navrhnout další změny, které již nebudou podléhat řádnému legislativnímu procesu a pravděpodobně by při standardním běhu připomínkového řízení, ať už z hlediska věcného nebo legislativního, neprošly. Navíc zákonné opatření podléhá následnému schválení novou sněmovnou, tedy bude platit pouze za předpokladu, že budoucí sněmovna se ztotožní s jeho zněním. Vytvoření takovéto kritické legislativní situace a sázku na budoucí výsledek voleb lze hodnotit jako zcela nezodpovědné.
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Takováto právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy, a to může vést k absurdním zdaněním, a na druhé straně ke stejně absurdnímu nezdanění v řadě situací, které nelze díky rozsahu změn a krátkému časovému prostoru předem odhadnout. Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013. Lze tedy očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takovéto řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně, a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. 
 
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4463 daňových poradců.

Ošetřovné při povodních

04.06.2013 11:49

Rodiče dětí, které chodí do škol a školek uzavřených z důvodu povodně, mohou čerpat ošetřovné

Povodeň uzavřela některé školy a školky a rodiče se musejí postarat o svého potomka. Na tyto situace pamatuje zákon, rodiče mohou čerpat tzv. ošetřovné. V případě uzavření školského nebo dětského zařízení získá rodič pro zaměstnavatele potvrzení k čerpání ošetřovného od pověřené osoby zařízení, které dítě navštěvuje.

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost, jakou povodně bezpochyby jsou,“ říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (vč. soboty a neděle), osamělí zaměstnanci mohou čerpat dávku až 16 kalendářních dnů. Ošetřovné náleží od prvního kalendářního dne, kdy vznikne potřeba ošetřování. Zároveň však platí, že zaměstnanci musí vzniknout nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, kdy měl pracovat, jinak dávku přiznat nelze. Rodiče se mohou v průběhu ošetřování vystřídat, avšak pouze jednou.

Zaměstnanec doplní do tiskopisu, který mu vystaví provozovatel školy nebo školky, potřebné údaje a toto potvrzení pak předá zaměstnavateli. Tímto krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Potvrzení vystaví pověřená osoba školského nebo dětského zařízení bez zbytečného odkladu, kdy jí to provozní možnosti umožní.

Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova.

Zdroj: ČSSZ

Důchodové spoření

29.05.2013 21:52

Druhý pilíř důchodové reformy - tedy důchodové spoření - znamená pro pojištěnce a pro jejich zaměstnavatele výrazný nárůst administrativní zátěže. Na stránkách Finanční správy byla dnes zveřejněna další informace k tomuto tématu. Informace je k dispozici ZDE.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>