Zpřísnění sankcí a nová pokuta

06.01.2015 09:57

V souvislosti s novelou daňového řádu účinnou od 1.1.2015 se zpřísňují sankce související s neplněním daňových povinností, zavádí se i nový druh pokuty týkající se povinností nepeněžité povahy (podávání přiznání apod.). Naopak mohou poplatníci či plátci daně opět žádat o prominutí úroků z prodlení, úroky z posečkané částky a penále. O prominutí pokuty daňový řád nadále neumožňuje. K prominutí příslušenství daně připravuje Generální finanční ředitelství metodický pokyn řady GFŘ-D. Zatím vydalo k této problematice informaci ZDE a tiskovou zprávu ZDE.