Jak neziskovka zdaňuje přijaté dary, jak o nich účtuje a jaké výdaje může uplatnit?

16.05.2010 17:25

Příjmy

Druhy příjmů

-        dary (příjmy související s činností) – nejsou předmětem DPPO (§ 18/1 ZDP), ale daně darovací, od níž jsou zároveň osvobozeny (§20/4/b ZDDPN), ale ke které přiznání podávají (§21/5 ZDDPN) Pozn. Jiné je to u fyzických osob, kde dary jakožto příjmy související s některými činnostmi předmětem DPFO jsou - viz. §3/4/a

-        příjmy z činností vyplývajících z poslání NO – nejsou předmětem DPPO (§ 18/4/a)

-        z dotací a příspěvků ze státního rozpočtu, kraje, obce, EU ... – jsou předmětem DPPO, avšak osvobozeny (§ 18/4/b)

-        výnosy z kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony, příspěvky členů – jsou předmětem DPPO, avšak osvobozeny (§ 19/1/b)

Druhy darů

-        neúčelové – účtují se na výnosy v okamžiku přijetí daru, projeví se tedy ve výsledku hospodaření ihned

-        účelové – účtují se přes fondy, do výnosů se „rozpouští“ postupně při jejich použití, výsledek hospodaření tak mohou ovlivnit v několika letech

Výdaje

Problematika nákladů (výdajů) souvisejících s přijatými dary u neziskových organizací není uspokojivě popsána a řešena ani v odborné literatuře zabývající se problematikou zdaňování neziskových organizací. Níže uvedené závěry jsou částečně odvozeny ze závěrů Koordinačního výboru KDP ČR a MF ČR (č. 629/24.11.04) a z elektronické konference KDP ČR.

Rozlišujeme

-        výdaje na dosažení daru (např. cestovné v rámci cesty na jednání s dárcem, výdaje na žádost o dar – poštovné, kancelářské potřeby, mzdy...), které nejsou daňově účinné a o jejichž hodnotu musí být základ daně zvýšen (většinou se jedná o velmi malé částky)

-        použití daru (výdaje na činnost PO) – tyto výdaje se přiřadí k příjmům, ke kterým věcně náleží (hlavní nebo vedlejší činnost apod.), a sledují daňový osud těchto činností

Pozn.

V praxi se občas vyskytují výklady, podle kterých je nutno plošně vyjmout z daňově účinných výdajů částku stejné velikosti jako je částka přijatých darů a to bez dalšího zkoumání věcné souvislosti. Takový výklad však nemá oporu v zákoně.